Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

06-20421687

ns@windroosadvocatuur.nl

LindeIn profiel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

06-20421687

ns@windroosadvocatuur.nl

LindeIn profiel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

06-20421687

ns@windroosadvocatuur.nl

LindeIn profiel

1. Windroos Advocatuur is de handelsnaam van NAME B.V. welke is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Noordwest-Holland onder nummer 58289658.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op huidige en (aanvullende) vervolgopdrachten die door of namens Windroos Advocatuur worden verricht. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op de bestuurder(s) van de praktijkvenootschap(pen), en op alle (rechts)personen die voor Windroos Advocatuur werkzaam zijn of zijn geweest.

Algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk uitgesloten.

3. De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Windroos Advocatuur is een overeenkomst van opdracht. Windroos Advocatuur heeft een inspanningsverplichting. Tussen de opdrachtgever en de (rechts)persoon die de werkzaamheden verricht komt geen rechtsverhouding tot stand, ongeacht of de opdracht is verleend met het oog op een bepaalde persoon. Windroos Advocatuur kan de overeenkomst (onmiddellijk) opzeggen indien het vertrouwen tussen opdrachtgever en haar is geschonden.

Op de rechtsverhouding zijn de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek uitdrukkelijk niet van toepassing.

4. Op de overeenkomst tussen opdrachtgever en Windroos Advocatuur is een kantoorklachtenregeling van toepassing. In het geval deze interne klachtenregeling geen oplossing brengt, kan de klacht aan de rechtbank Noord-Holland, lokatie Alkmaar worden voorgelegd.

5. Indien het voor de uitoefening van de opdracht noodzakelijk is derden in te schakelen, is Windroos Advocatuur daartoe bevoegd. Windroos Advocatuur zal hierbij zorgvuldig handelen. Kosten die aan eventuele inschakeling van derden zijn verbonden worden zonder enige opslag doorbelast aan opdrachtgever. Windroos Advocatuur is voor gedragingen van ingeschakelde derden niet aansprakelijk. Windroos Advocatuur is bevoegd algemene voorwaarden, inclusief aansprakelijkheidsbeperking, bedongen door deze derden, te aanvaarden namens opdrachtgever.

Zo nodig vrijwaart opdrachtgever Windroos Advocatuur voor de kosten, redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, en aansprakelijkheid voortvloeiend uit de inschakeling van derden.

6. Opdrachtgever geeft toestemming aan Windroos Advocatuur om via e-mail met hem en derden te communiceren. Opdrachtgever is zich bewust dat de vertrouwelijkheid van per e-mail verzonden informatie niet gewaarborgd is.

7.  Aansprakelijkheid van Windroos Advocatuur, van welke aard dan ook, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Windroos Advocatuur wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het verschuldigde eigen risico. Windroos Advocatuur is verzekerd bij AIG Europe Limited. Een kopie van de polis is op verzoek beschikbaar.

Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheids-verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van Windroos Advocatuur beperkt tot een bedrag van maximaal € 5.000,=. Mocht het honorarium het bedrag van € 5.000,= inclusief BTW te boven gaan, dan is aansprakelijkheid beperkt tot dat honorarium, met een maximum van € 5.000,= inclusief BTW.

De aansprakelijkheidbeperking geldt ook voor het niet deugdelijk functioneren van apparatuur, software, registers en dergelijke.

Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Windroos Advocatuur aansprakelijk is.

8. Windroos Advocatuur zal opdrachtgever een honorarium in rekening brengen. Uitgangspunt is het toepasselijke uurtarief exclusief BTW, welke van tijd tot tijd door Windroos Advocatuur wordt vastgesteld, vermenigvuldigd met het aantal uren dat aan de opdracht is besteed. Schriftelijk kan ook een vaste prijsafspraak worden gemaakt. Verschotten, zoals griffierecht, worden zonder opslag doorbelast.

Betaling van de declaratie dient binnen 14 dagen plaats te vinden.

Bij niet tijdige betaling heeft Windroos Advocatuur het recht een rente van 1% per maand in rekening te brengen. Gebruikelijke en redelijke kosten ter incassering van onbetaald gelaten declaraties zullen worden verhaald.

Windroos is gerechtigd bij aanvang of tijdens uitvoering van de opdracht een voorschot op de declaratie(s) te verlangen. Indien sprake is van een voorschot wordt deze verrekend met de laatste declaratie terzake van de opdracht. Over het betaalde voorschot wordt geen rente vergoed. Voor en van opdrachtgever ontvangen en beheerde derdengelden mogen ook voor verrekening van openstaande declaraties worden gebruikt. Werkzaamheden kunnen worden opgeschort als geen tijdige betaling van de (voorschot)declaratie is ontvangen.

9. Het met de opdracht gevormde dossier zal gedurende zeven jaar worden bewaard, waarna het wordt vernietigd.

10. Windroos Advocatuur is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen.

11. Op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Windroos Advocatuur is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit deze rechtsverhouding wordt beslecht door de bevoegde rechter in Alkmaar.