WhatsApp en geheimhouding: wees alert!

De kantonrechter Nijmegen besliste enkele maanden geleden over het volgende. De werknemer is in dienst geweest bij de werkgever als medewerker buitendienst. De arbeidsovereenkomst bevat een geheimhoudingsbeding. Geheimhouding dient in acht te worden genomen "werkgevers zaak betreffende of daarmee verband houdende". Het beding bevat een boetebepaling: € 25.000,= per overtreding.

Partijen gaan uit elkaar door middel van een vaststellingsovereenkomst. In deze vaststellingsovereenkomst is opgenomen dat het geheimhoudingsbeding ongewijzigd van toepassing blijft.

De werknemer treedt in dienst bij een concurrerende onderneming. Hij krijgt van zijn nieuwe werkgever een mobiel en maakt daarmee een WhatsApp-groep aan. Deze groep van minimaal 135 deelnemers bevat onder meer klanten van de voormalige werkgever. Deze stelt dat de werknemer hiermee het geheimhoudingsbeding overtreedt en vordert de contractuele boete van € 25.000,=.

De werknemer stelt dat hij de WhatsApp-groep per ongeluk heeft aangemaakt en dat hij, na ontvangst van de brief van de ex-werkgever, de groep nog dezelfde dag heeft verwijderd. Hoe oordeelt de kantonrechter hierover?

De kantonrechter oordeelt dat de verplichting tot geheimhouding ruim is geformuleerd. De verzameling van data, in dit geval namen en/of logo's in combinaties met telefoonnummers van klanten van de werkgever, valt hieronder. Dat de WhatsApp-groep per vergissing is aangemaakt is niet relevant. De verzameling van gegevens, waaronder dus de relaties van de werkgever, blijft zichtbaar voor een groep van minimaal 135 deelnemers. De werkgever stelt dat er na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst een dataverzameling, die haar bedrijfsvoering aangaat, voor derden beschikbaar is en dus voor haar schadelijk is. De kantonrechter beslist dat de boete in beginsel verschuldigd is.

De werknemer doet een beroep op matiging van de boete. Alleen in geval van bijzondere omstandigheden is matiging op zijn plaats. De kantonrechter vindt dat hiervan sprake is. En wel om de volgende redenen: in de eerste plaats neemt de kantonrechter aan dat de werknemer de verzameling van deelnemers per ongeluk heeft aangemaakt. De werknemer heeft gesteld dat hij niet bekend was met het systeem van zijn nieuwe mobiel, waarmee hij in een pauze zat te "klooien". In de tweede plaats neemt de kantonrechter aan dat de werknemer bij het aanmaken van die groep ook geen belang had, omdat dit vragen opriep bij zijn nieuwe werkgever, waar hij juist was begonnen. Dat een aantal deelnemers privépersonen zijn in combinatie met het gegeven dat de werknemer onmiddellijk na ontdekking is overgegaan tot het, voor zover mogelijk, weer ongedaan maken van de groep, ondersteunt het betoog van de werknemer, aldus de kantonrechter. Verder weegt de kantonrechter mee dat het onduidelijk is wat de omvang van de schade is voor de ex-werkgever. Wel is het komen vast te staan dat het bestaan van de WhatsApp-groep voor de ex-werkgever schadelijk is. De kantonrechter overweegt tenslotte dat de werknemer een gezin heeft te onderhouden, waardoor het financieel bezwaarlijk is om een boete van € 25.000,= te betalen. De kantonrechter matigt de boete tot € 7.000,=

Wat leert deze uitspraak? In de eerste plaats dat contactgegevens van klanten vallen onder het criterium "bijzonderheden van de werkgever" (bedrijfsspecifieke informatie). Dit is in rechtspraak en literatuur algemeen aanvaard. Dus: dergelijke gegevens vallen onder de reikwijdte van een geheimhoudingsbeding, tenzij deze gegevens openbaar zijn.

In de tweede plaats: een (ex)werknemer zal goed moeten nadenken voordat hij via WhatsApp of andere (digitale) platforms gegevens van zijn (ex)werkgever,inclusief klantgegevens, maar denk ook aan andere vertrouwelijke informatie, zoals productinformatie, margegegevens e.d. met derden communiceert. Ook als er geen bedoeling is om de (ex)werkgever schade toe te brengen, kan overtreding van een geheimhoudingsbeding al snel op de loer liggen. Waakzaamheid is dus geboden. In dit verband wijs ik ook op mijn blog van 9 april 2019 met als titel Overtreding geheimhoudings- en relatiebeding heeft een prijskaartje.

Overigens geldt geheimhouding van bedrijfsgevoelige informatie ook als er geen sprake is van een contractueel beding. Op grond van de norm van goed werknemerschap is een (ex)werknemer gehouden om dergelijke informatie niet te delen met derden. Toch is het verstandig om een contractueel beding in de arbeidsovereenkomst op te nemen. De werknemer is zich er dan meer bewust dat hij geheimhouding in acht dient te nemen en van een boetebeding zal doorgaans een preventieve werking uitgaan.

Wilt u meer informatie of heeft u concrete vragen over dit onderwerp? Dan kunt u contact met mij opnemen via ns@windroosadvocatuur.nl, 06-20421687.

Deel via: