Uitleg relatiebeding

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelde enige tijd geleden over de uitleg van een relatiebeding. Wat is het geval?

Werkneemster is als schoonheidspecialiste in dienst bij een schoonheidssalon. Werkgever werkt met bepaalde apparatuur waarmee de huid wordt verbeterd (zogenaamde anti-aging). Werkneemster begint tijdens het dienstverband voor zichzelf. Zij koopt bij dezelfde leverancier hetzelfde apparaat. Deze leverancier is de exclusieve distributeur van het apparaat. Werkgever stelt dat werkneemster hiermee het relatiebeding overtreedt (naast de stelling dat het verbod op nevenwerkzaamheden wordt overtreden).

Werkgever stelt dat onder het begrip relaties ook leveranciers moeten worden verstaan. De bedoeling van werkgever hiermee is dat werknemer niet binnen een jaar na vertrek dezelfde exclusieve diensten zou kunnen leveren aan klanten, met wie vaak een vertrouwensband is ontstaan, dan wel aan potentiële klanten. Werkgever staat dus een ruime uitleg van het begrip relaties voor.

Het Hof oordeelt anders, op basis van de volgende overwegingen:

• werkgever heeft de bedoeling en strekking van het begrip relaties niet met werknemer besproken bij het sluiten van de arbeidsovereenkomst;

• werkgever mocht er onder deze omstandigheden niet zonder meer op vertrouwen dat werkneemster had begrepen, althans redelijke wijze had moeten begrijpen, dat zij de term relaties zo ruim opvatte en mede leveranciers omvat;

• werkgever had dit bij het aangaan van de relatiebeding expliciet aan de werkneemster duidelijk moeten maken. Zonder deze toelichting mocht werkneemster erop vertrouwen dat het beding alleen zag op bescherming van het klantenbestand;

• Bij dit alles speelt een rol dat partijen niet tot dezelfde maatschappelijke kringen behoren en ook niet over dezelfde (juridische) kennis beschikken.

De slotsom: de uitleg van relatiebeding brengt met zich met mee dat in de geschetste situatie leveranciers daar niet onder worden begrepen.

Werkgever had het begrip relatie bij het aangaan van de beding duidelijker moeten omschrijven en aan werkneemster kenbaar moeten maken dat daar ook leveranciers onder worden verstaan. Deze uitspraak illustreert dat werkgevers er goed aan doen om er voor te zorgen dat concurrentie- en relatiebedingen zo duidelijk en concreet mogelijk geformuleerd zijn, zodat de kans op discussie over interpretatie zo klein mogelijk is.

Ten slotte: in aanvulling op het bovenstaande is het ook raadzaam dat werkgevers in een concurrentie- relatiebeding vermelden dat zij de inhoud ervan bij het aangaan van het beding uitdrukkelijk met de werknemer hebben besproken. Daarbij dient de werknemer zich bewust te zijn van de inhoud en de gevolgen van het beding.

Wilt u meer informatie of heeft u concrete vragen over dit onderwerp? Dan kunt u contact met mij opnemen via ns@windroosadvocatuur.nl, 06-20421687

Deel via: