Uberchauffeurs in loondienst: wordt het taxiritje duurder?

Op 13 september jl. heeft de kantonrechter Amsterdam beslist dat Uberchauffeurs bij Uber in dienst zijn en Uber de CAO Taxivoer van toepassing is. FNV had een procedure tegen Uber aangespannen.

De kantonrechter oordeelt dat de kenmerkende elementen voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst aanwezig zijn. Deze elementen zijn arbeid; loon en een gezagsverhouding.
Ten aanzien van arbeid: de chauffeurs verrichten via de Uber-app vervoer van personen voor Uber. De chauffeur verricht een door hem geaccordeerde rit persoonlijk. Uber controleert dat ook expliciet door een door de chauffeur te maken selfie.

De ritprijs is de beloning voor vervoer van passagiers. De chauffeurs betalen aan Uber een commissie van 25% van de ritprijs voor gebruik van de app. De kantonrechter bestempelt de aldus door de chauffeurs te ontvangen vergoeding als loon.

De kantonrechter kwalificeert de gezagsverhouding als een moderne gezagsverhouding. Dit element is het meest interessante onderdeel van de uitspraak. Uber bepaalt eenzijdig de voorwaarden waaronder de chauffeurs werken en kan deze voorwaarden ook eenzijdig wijzigen. Het algoritme bepaalt de verdeling van de ritten, chauffeurs hebben geen invloed op de ritprijs. Het algoritme bepaalt ook wanneer een chauffeur wordt uitgelogd en weer mag inloggen.

Uber past ook een rating toe: een lagere rating kan tot verwijdering uit de app leiden; een hogere rating kan extra financieel voordeel opleveren. Uber kan ook, zo overweegt de kantonrechter, aan de knoppen van de app draaien en de instellingen wijzigen. Die wijziging is van invloed op de door de chauffeurs te behalen rangen en in verband daarmee het aanbod van de ritten. De door Uber bepleitte ondernemersvrijheid is hierdoor in wezen afwezig.

Tenslotte is het zo dat Uber bij klachten van klanten eenzijdig beslist over een eventuele oplossing, waaronder begrepen een aanpassing van de ritprijs. De chauffeur kan daar bezwaar tegen maken, maar Uber beslist uiteindelijk.

De conclusie van de kantonrechter op grond van bovenvermelde overwegingen:

“Op deze wijze gaat van het algoritme een financiële stimulans en disciplinerende en instruerende werking uit. Dat de chauffeurs tot op zekere hoogte vrij zijn om een rit te weigeren, zelf hun uren mogen bepalen en gelijktijdig gebruik mogen maken van verschillende apps of andere soortige boekingssystemen doet daar niet aan af. Zodra zij gebruik maken van de Uber-app en daartoe ingelogd zijn, zijn zij onderworpen aan de werking van het door Uber ontworpen algoritme en vallen ze daarmee onder een “modern werkgevergezag” van Uber.”

De kantonrechter oordeelt ook dat, nu er sprake is van een arbeidsovereenkomst, de chauffeurs vallen onder de (algemeen bindend verklarende) CAO Taxivervoer.

Het financiële belang van Uber bij deze uitspraak is groot. Immers, Uber zal (met terugwerkende kracht) werkgeverspremies verschuldigd zijn, loon moeten betalen bij ziekte en aansprakelijk zijn jegens de chauffeurs bij bedrijfsongevallen. Ook geldt het wettelijke rechtsvermoeden met betrekking tot de omvang van de arbeidsovereenkomst. Daarnaast zal het pensioenfonds zich gaan roeren met betrekking tot de afdracht van premies. Overigens blijkt uit de media dat de Uberchauffeurs verdeeld zijn over de vraag of zij onder het stramien van een arbeidsovereenkomst willen vallen.

Uber heeft aangekondigd in hoger beroep te zullen gaan. Het hof Amsterdam zal dat hoger beroep dan gaan behandelen. Of Uber daarmee veel zal opschieten? Ik waag het te betwijfelen, gezien een eerdere uitspraak van hetzelfde hof begin dit jaar, in de zaak Dileveroo. Het hof oordeelde ten aanzien van Dileveroo dat Dileveroo via het door haar gehanteerde algoritme grote bemoeienis heeft met de wijze waarop de werkzaamheden door de maaltijdbezorgers worden verricht. Daarbij past Dileveroo het algoritme voortdurend eenzijdig aan. Kortom: een grote gelijkenis met deze Uberzaak. Ik schat in dat de kans niet erg groot is dat Uber het hoger beroep zal winnen.

Wilt u meer informatie of heeft u concrete vragen over dit onderwerp? Dan kunt u contact met mij opnemen via ns@windroosadvocatuur.nl,
06-20421687.

Deel via: