Na Deliveroo en Uber beslist rechter over Helpling.

Helpling is een online platvorm dat particulieren en schoonmakers bij elkaar brengt. Een huishouden kan een keuze maken uit door Helpling gepresenteerde schoonmakers. Tussen het huishouden en de schoonmaker komt vervolgens een overeenkomst tot stand. Helpling ontvangt een commissie als een opdracht tot stand komt. 

Het gerechtshof Amsterdam beoordeelde in de eerste plaats de vraag hoe de contractuele relatie met een schoonmaker moet worden gekwalificeerd. Is er een arbeidsovereenkomst tussen de schoonmaker en huishouden, of tussen Helpling en de schoonmaker? Of is er een uitzendovereenkomst tussen Helpling en de schoonmaker? Het hof oordeelt dat tussen de schoonmaker en Helpling sprake is van een uitzendovereenkomst. Het huishouden is inlener van de schoonmaker en met het huishouden bestaat (daarom) geen arbeidsovereenkomst.

Het hof overwoog daarbij, in essentie, het volgende: 

·     De schoonmakers hebben een grote vrijheid te bepalen welk tarief zij hanteren en het is aan het huishouden om daar al dan niet mee instemmen. Hoewel dat goed strookt met een tussen schoonmaker en huishouden bestaande arbeidsovereenkomst, vindt het hof deze situatie ook goed te verenigen met een uitzendovereenkomst tussen de schoonmaker en Helpling. Zolang de inlener (het huishouden) bereid is om het door de uitzendkracht (de schoonmaker) gewenste tarief met opslag te betalen, heeft het uitzendbureau (Helpling) juist belang bij een hoog tarief, omdat daarover de opslag plaatsvindt;

·     De door Helpling voorgeschreven betaalwijze via betaaldienst Stripe is moeilijk verenigbaar met de aanwezigheid van een arbeidsovereenkomst tussen het huishouden en de schoonmaker;

·     Hoewel de feitelijke gezagsrelatie door het huishouden wordt uitgeoefend, buiten het gezichtsveld van Helpling, wordt de formele gezagsrelatie voor een belangrijk deel bepaald door Helpling. Het gaat hier om de manier waarop de werkwijze van de schoonmaker ten behoeve van een huishouden bedrijfsmatig is ingebed, zoals de door Helpling voorgeschreven wijze van betalen.

Al met al oordeelt het hof dat tussen het huishouden en de schoonmaker geen sprake is van een arbeidsovereenkomst. De vraag die het hof vervolgens beantwoordt is of tussen Helpling en de schoonmaker een gewone arbeidsovereenkomst bestaat, of een uitzendovereenkomst. Van een uitzendovereenkomst is sprake als de werkzaamheden plaatsvinden onder leiding en toezicht van de inlener. Dat is hier het geval. Helpling heeft vrijwel geen enkel inzicht op welke wijze de schoonmaker zijn werkzaamheden verricht. En, de ter beschikkingstelling van schoonmakers aan huishoudens vind plaats in het kader van de uitoefening van het bedrijf van Helpling.

Een ander aspect dat het hof beoordeelde is het boetebeding in de algemene voorwaarden van Helpling. Dat beding is van toepassing in de situatie dat een huishouden rechtstreeks met de schoonmaker een overeenkomst sluit, derhalve buiten Helpling om. Hoewel het huishouden en niet de schoonmaker bij overtreding een boete verschuldigd is, raakt dit beding de belangen van de schoonmaker. Het hof oordeelt dat dit boetebeding in strijd is met de wet.  

Het hof oordeelt tenslotte nog dat de schoonmaak cao niet van toepassing is op de rechtsverhouding tussen de schoonmakers en Helpling. Helpling voert zelf geen controle uit op de kwaliteit van de door de schoonmakers verrichte werkzaamheden. Helpling is daarbij een uitzendorganisatie en geen schoonmaakonderneming. 

Inmiddels zijn er meerdere uitspraken van rechters ten aanzien van platforms en de vraag of er sprake is van een arbeidsovereenkomst. Recentelijk nog heeft de kantonrechter Amsterdam geoordeeld dat de relatie tussen Uber en haar chauffeurs als een arbeidsovereenkomst kwalificeert (zie mijn blog van 14 september jl.). Uber heeft aangekondigd van deze uitspraak in hoger beroep te gaan. Het hoger beroep zal eveneens door het gerechtshof Amsterdam worden behandeld.

Al met al lijken de diverse online platforms er niet te slagen om buiten bereik van de regels van het arbeidsrecht te blijven. Hoewel een uitzendovereenkomst meer mogelijkheden biedt voor flexibiliteit dan een gewone arbeidsovereenkomst, zal Helpling een aantal wettelijke regels in acht moeten nemen. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het minimum loon, loonbetaling bij ziekte en het minimum aantal vakantiedagen.

Wilt u meer informatie of heeft u concrete vragen over dit onderwerp? Dan kunt u contact met mij opnemen via ns@windroosadvocatuur.nl,
06-20421687.

Deel via: