Geen verbeterplan; wel beëindiging arbeidsovereenkomst

Het Gerechtshof ´s-Hertogenbosch heeft eind december 2017 in hoger beroep geoordeeld over een ontbindingsverzoek van een werkgever. Wat op het eerste gezicht opzien baarde: de rechter ontbond de arbeidsovereenkomst zonder dat er sprake was geweest van een verbeterplan. Wat was er aan de hand?

Bij de werkgever, een ICT dienstverlener, was een senior consultant in dienst. De werkgever had aanmerkingen op het functioneren van de consultant in zijn rol als senior projectmanager. De werkgever besprak dit met de consultant en legde de kritiekpunten in schriftelijke notities vast.

De consultant bestreed dat hij onvoldoende zou functioneren. De kantonrechter oordeelde als volgt:

·      de kritiekpunten op het functioneren (onder meer vastgelegd in gespreksnotities en een schriftelijke waarschuwing) zijn voldoende onderbouwd en inzichtelijk gemaakt, de consultant is hier ook tijdig van in kennis gesteld;

·      de werkgever heeft meerdere pogingen gedaan om tot verbetering te komen (nadat er al langere tijd sprake was van disfunctioneren);

·      het is acceptabel dat er geen verbeterplan is opgesteld, omdat de consultant de kritiekpunten niet erkende en de feitelijke noodzaak voor een verbetertraject betwistte;

·      er is voldoende aangetoond dat er geen herplaatsingsmogelijkheden zijn.

In hoger beroep onderschreef het Hof het oordeel van de kantonrechter. Het Hof overwoog ook dat de consultant niet het grote belang van de werkgever om een examen te halen onderkende en meende geen hulp van de werkgever bij de studie voor het herexamen nodig te hebben. Het feit dat de werkgever meerdere malen begeleiding had aangeboden, maar de consultant hier niet op is ingegaan, maakte dat het niet opstellen van een verbeterplan niet aan ontbinding van de arbeidsovereenkomst in de weg stond.

De kantonrechter Utrecht oordeelde eerder in 2017 in een enigszins vergelijkbare zaak. De werkgever, een internationaal energie- en klimaatadviesbureau, verzocht om ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een managing consultant. Deze consultant toonde gebrek aan zelfreflectie en onvermogen om om te gaan met feedback. Zij schoot te kort in managementvaardigheden en verkoopresultaten. De werkgever had voldoende gelegenheid tot verbetering geboden, onder meer door interne begeleiding en het aanbieden van cursussen.

De kantonrechter oordeelde dat van de consultant gezien haar functieniveau en werkervaring verwacht had mogen worden dat zij in staat was om aan de hand van de ontvangen feedback zelf een verbeterplan met concrete doelen op te stellen. De consultant had dat nagelaten.

De conclusie die op basis van bovenstaande uitspraken kan worden getrokken is de volgende. Als een medewerker zich niet in voldoende mate rekenschap geeft van aantoonbare tekortkomingen in het functioneren, dan wordt het vereiste van een verbeterplan gerelativeerd. Voorzichtigheid is hierbij echter wel geboden! Het niet meewerken c.q. het tonen van onvoldoende zelfreflectie moet wel vaststaan. Bovendien betrof het in beide zaken een hoog opgeleide medewerker met managementverantwoordelijkheden. Bij medewerkers met lagere functies zal de eis van een verbeterplan minder snel worden gerelativeerd. Voorstelbaar is dat een werkgever eerst een cursus omgaan met feedback/ontwikkeling van zelfreflectie zou moeten aanbieden, voordat een concreet verbeterplan ten aanzien van het daadwerkelijke functioneren van start gaat.

Tenslotte: de uitspraak van de kantonrechter Utrecht (medewerker moet zelf verbeterplan opstellen) gaat ver: er zijn andere uitspraken waarin het de werkgever juist werd aangerekend dat de werknemer zelf een verbeterplan moest opstellen. Het door een werknemer zelf laten opstellen van een verbeterplan is en blijft mijns inziens riskant. Naarmate een werknemer een hogere functie heeft en/of hoger is opgeleid mag wel een grotere inhoudelijke bijdrage worden verwacht. Blijft die bijdrage achterwege, dan zal de rechter eerder geneigd zijn om de arbeidsovereenkomst (alleen al om die reden) te ontbinden.

Wilt u meer informatie of heeft u concrete vragen over dit onderwerp? Dan kunt u contact met mij opnemen via ns@windroosadvocatuur.nl, 06-20421687

Deel via: