Aanpassingen Wet Werk en Zekerheid: verlichting voor werkgevers

Minister Asscher heeft een wetsvoorstel in de maak met betrekking tot twee belangrijke wijzigingen in de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). 

Het voorstel heeft in de eerste plaats betrekking op een compensatie voor een door de werkgever betaalde transitievergoeding bij uitdiensttreding van zieke werknemers. In de tweede plaats zal bij een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen bij CAO een van de transitievergoeding afwijkende regeling getroffen kunnen worden.

Uitdiensttreding (langdurig) zieke werknemers

Door werkgevers wordt het als onrechtvaardig ervaren dat zij bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid ook nog een transitievergoeding moeten betalen. De werkgever heeft al twee jaar loon moeten betalen, en heeft de re-integratie inspanningen verricht en -kosten gemaakt. Werkgevers ervaren het als onrechtvaardig om aan het einde van de rit ook nog eens een transitievergoeding te moeten betalen. 

Het kabinet heeft dit gevoel van onrechtvaardigheid ter harte genomen. Het wetsvoorstel houdt in dat een werkgever van het UWV een compensatie zal ontvangen voor het betalen van de transitievergoeding. Daarbij zijn de aard van de arbeidsovereenkomst (bepaalde tijd/onbepaalde tijd) en de wijze van eindigen niet van belang.

Wanneer?

De regeling zal van toepassing zijn in de volgende situaties: 

  • • Het eindigen/niet verlengen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, waarbij de werknemer ziek uit dienst gaat (dit zal relevant zijn bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van twee jaar of langer, in die situatie is namelijk de transitievergoeding verschuldigd);
  • • Opzegging of ontbinding van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of bepaalde tijd vanwege het door ziekte niet langer kunnen verrichten van de overeengekomen werkzaamheden (bijvoorbeeld bij arbeidsongeschiktheid die langer dan twee jaar duurt);
  • • Beëindigen van een arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden bij ziekte. De reden van beëindiging van de arbeidsovereenkomst moet gelegen zijn in het feit dat de werknemer wegens ziekte of gebreken niet meer in staat is om de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.

Voorwaarden

De voorwaarden die aan het compenseren van de transitievergoeding zijn verbonden, zijn de volgende:

  • • Het UWV zal niet meer aan compensatie betalen dan de transitievergoeding waar een werknemer recht op zou hebben gehad op het moment dat de loonbetalingsplicht eindigt. Hiermee wordt beoogt mogelijk misbruik te voorkomen, waarbij gedacht kan worden aan het voortzetten van een arbeidsovereenkomst, uitsluitend met het doel het verkrijgen van een hogere compensatie;
  • • De compensatie zal niet meer bedragen dan het bedrag dat gelijk is aan het tijdens de ziekte van de werknemer betaalde loon. Als dat betaalde loon lager zou zijn dan de hoogte van de transitievergoeding, dan wordt dat laatste bedrag gecompenseerd;
  • • Als de werkgever een loonsanctie is opgelegd, telt de periode van de loonsanctie niet mee bij de berekening van de hoogte van de compensatie. 

Er zullen nadere regels worden vastgesteld met betrekking tot de aanvraagprocedure bij het UWV. Wel is al duidelijk dat in het geval de werkgever aan het UWV onjuiste informatie verstrekt (bewust, dan wel onbewust) de mogelijk teveel betaalde compensatie zal worden teruggevorderd. Bij het bewust verstrekken van onjuiste informatie zal ook aangifte kunnen worden gedaan bij het OM. 

Terugwerkende kracht

Nog een belangrijk punt: de maatregel zal met terugwerkende kracht (vanaf 1 juli 2015) worden ingevoerd. Dat is namelijk het moment dat de WWZ is ingevoerd.

Afwijking bij CAO ten aanzien van transitievergoeding

Het tweede voorstel betreft de mogelijkheid om bij CAO af te wijken van de wettelijke transitievergoeding. Dat zal het geval kunnen zijn als het gaat om een ontslag om bedrijfseconomische redenen. De CAO partijen kunnen bepalen waaruit de inhoud en de omvang van de CAO voorziening zal bestaan. Deze zou zelfs alleen kunnen bestaan uit een ‘van werk naar werk’ voorzieningen. Een dergelijke CAO regeling komt dan in de plaats van de wettelijke transitievergoeding. 

Op dit moment is het zo dat bij CAO alleen een aan de transitievergoeding gelijkwaardige voorziening mag worden getroffen. Die eis komt met het nieuwe wetsvoorstel dus te vervallen. Wel is het zo dat de nieuwe regeling alleen van toepassing zal zijn bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen. Dus niet meer in andere situaties, wat nu nog wel mag, bijvoorbeeld bij een ontslag wegens onvoldoende functioneren. 

Ten slotte: het is nog niet zeker of en zo ja wanneer beide wijzigingen worden ingevoerd. Dat zal met name afhangen van het verloop van de verkiezingen in maart 2017. In de politiek lijkt er echter een brede consensus te bestaan om de wijzigingen in te voeren. Wij houden u van de ontwikkelingen op de hoogte.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Nanne Sluis (ns@windroosadvocatuur.nl, 06-20421687) of Menno Godthelp (mg@windroosadvocatuur.nl, 06-50262027)

Deel via: